Leis & Negocios. Asesoría integral de Empresas.

LEIS & NEGOCIOS ASESORIA INTEGRAL DE EMPRESAS

 

A liña de negocio de Leis & Negocios adicada a asesoría integral de empresas presta os seus servizos dentro das seguintes seccións:

 

- Creación de empresas

    Ofrecemos asesoramento e asitencia tecnica para a creación de empresas.

    Trámites ante o Rexistro Mercantil Central

    Trámites e asistencia ante o notario

    Trámites ante a Axencia tritutaria e Seguridade social

    Inscripción no rexistro mercantil da empresa e posta en funcionamiento para comenzar coas súas actividades.

 

-Asesoría laboral

    Ofrecemos un asesoramento sobre a modalidade de contratación máis axeitada para o  seu negocio tendo en conta as bonificacións, axudas, subvencións  a creación e mantemento do emprego, etc. segundo as normas vixentes no momento.

    Asistencia e defensa dos intereses do cliente ante a Inspección de traballo, xurisdicción laboral, etc.

    Tramitación de axudas relacionadas co ámbito laboral ofertadas por calqueira organismo público.

    Apertura de centros de traballo

    Xestión de certificados da seguridade social e axencia tributaria

    Xestión laboral diaría da emrpesa:    

                    alta e baixa de traballadores, 

                    formalización de contratos de traballo

                    nóminas, finiquitos, faltas, sancións

                    costes salariais

       

       Prevención de riscos laborais

                                                          

-Asesoría fiscal 

    Asesoramiento fiscal integral para a empresa 

    Planificación fiscal do exercicio e seguimento anual do mesmo.

    Imposto sobre o valor engadido (declaracións trimestrais e resumo anual)

    Retencións imposto IRPF (declaracións trimestrais e resumo anual)

    Retencións arrendamento locais de negocio (declaracións trimestrais e resumo anual)

    Imposto de sociedades anual  (mod 200) e pagos fraccionados do imposto (mod 202)

    Declaración operacións con terceiros (mod 347)

    Declaración operacións intracomunitarias (mod 349)

    Asistencia e representación ante organismos oficiais en materia tributaria (inspección, recursos...)

    Altas e baixas no imposto de actvidades económicas

    Altas e baias en censo fisal

    Xestión do imposto de transmisións patrimoiniais, sucesións e donacións

    Xestión de impostos coa facenta local

    Beneficios e exencios fiscais

    Procedemento de xestión tributaria

    Requerimentos e aplazamentos

 

-Asesoría contable

    Pllanificación y puesta en marcha de la contabilidad.

    Realización da contabilidade diaria da empresa de xeito informatizado

    Información, asesoramento e tramitación de obrigas formais.

    Elaboración de balances de situación, explotación e comprobación.

    Conciliación bancaria

    Contabilidade financeira e de sociedades

    Apertura e peche de exercicio contable

    Contabilidade analítica e de costes

    Actualización de balances

    Ánalisis de amortizacións e provisións

    Confección e presentación das contas anuais

    Lexitimación e depósito de libros contables

    Facturación da empresa.

    

-Asesoría financeira

    Tramites e asesoramento con entidades financeiras para acadar liñas de credito

    Asesoramento para inversións financeiras

    Control da tesourería da empresa

    Control de pagos e cobros.

 

-Lei organica de protección de datos

    Implantación da LOPD

    Tramitación e alta nos rexistros do Ministerio

 

 

 


Por favor, non dubide en contactarnos. Estaremos compracidos de atender as súas solicitudes.